Nyckeltal

 

FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK

 

 

2020

 

 

2019

 

 

 

2018

 

 

 

2017

 

 

 

2016

 

Nettoomsättning 12 151 16 841   16 863   14 990   12 525  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)1, 2 873 816   805   1 218   1 009  
Nettoresultat före skatt 897 -2 482   -592   15   105  
Nettoresultat 860 -2 680   -793   9   75  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 071 2 054   -963   2   -464  
Kassaflöde efter finansieringsverksamhet 409 1 425   -1 391   -462   -1 625  
Investeringar 662 592   426   428   1 055  
Nettoskuld2 3 714 7 134   6 953   5 471   4 895  
Rörelsekapital2 3 276 1 652   4 853   3 341   3 163  
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital (12 månader rullande)1, % 0,0 2,1   1,4   6,5   6,2  
Soliditet, % 39,4 0,3   23   29   31  
Antal heltidsanställda 935 948   1 003    1 016   1 013  

1) Exklusive engångsposter
2) Alternativt resultatmått

För mer information kontakta

Hans Östlin

Communications Director

mobile number +46 708 93 19 75
email number Send an email