Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Vid årsskiftet sjösattes ett flerårigt forskningsprojekt mellan Luleå universitet, Peab och Nynas. Målsättningen med samarbetet är att utveckla nya testmetoder för att underlätta val av bitumen och stenmaterial vid design av högpresterande kallblandad asfalt. Projektet kommer att drivas under tre år och finansieras av Formas, som är det svenska statliga forskningsrådet för hållbar utveckling.

– Förhoppningen är att vi ska få en grundläggande förståelse för de viktigaste parametrarna som påverkar brytning, koalescens och strukturuppbyggnad i relation till mineralogi och ytegenskaper hos stenmaterialet i kalla asfaltblandningar, säger Dr Hilde Soenen, Nynas Bitumen Research Manager.

Utgångspunkten är att undersöka hur olika mineraltyper, i första hand fält-spat, plagioklas och kvarts, påverkar hur snabbt en emulsion bryter.

– På så sätt går det att identifiera de parametrar som behövs för att optimera emulsionsförloppet för olika typer av mineraler under olika stadier av kallblandad asfaltproduktion, förtydligar Hilde Soenen.

Med en bättre förståelse för brytning och härdning av emulsioner som en funktion av stenmaterialets mineralogi, är det möjligt att undvika att emulsionen bryter för tidigt eller för sent. I projektet ska forskarna även undersöka möjligheterna att använda ultraljud vid tillverkning och brytning av emulsioner.

Nynas roll är att i ett första skede bereda emulsioner med bestämda egenskaper, medan Luleå universitet bidar med sin kompetens inom NMR* och ultraljuds-teknik.

– En stor del av arbetet görs i laborato-rium, fortsätter Hilde Soenen. När vi väl har resultaten på plats kommer Peab och Nynas göra ett större pilottest på en för-söksanläggning, förmodligen under 2024.

I sin granskning av projektet påtalar Formas de mycket höga vetenskapliga kompetensen hos de deltagande parterna och det faktum att det finns goda möjlig-heter att nå betydande resultat när det gäller att använda kallablandad asfalt på större vägar. Dessutom betonas hållbar-hetsfördelarna av väsentligt lägre energi-förbrukning och minskade CO2-utsläpp.

*Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) är en kvantitativ metod som ger information om molekylers struktur och molekylära interaktioner.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron