Verksamhet

Det finns mycket att ta hänsyn till för en raffinaderiverksamhet. Med allt bättre kunskaper och mer avancerad teknik kan vi förbättra produktsäkerheten och samtidigt minska påverkan på miljön.

Teknik för säkrare produkter

På Nynas är vi världsledande inom hydrering. Det är goda nyheter när det gäller hälsa och säkerhet. Vi ska förklara.

Tack vare våra expertkunskaper på området kan vi tillverka säkrare, mer miljöanpassade oljor. Traditionellt innehåller många produkter – t.ex. däck – högaromatiska oljor. Dessa oljor innehåller hälsofarliga ämnen som i princip aldrig bryts ned. Dessa oljor håller gradvis på att fasas ut – från 2010 får däcktillverkare i EU inte längre tillverka däck som innehåller högaromatiska oljor. Våra nafteniska oljor har lika goda prestanda som högaromatiska oljor – utan negativa bieffekter. Det är uppenbart att nafteniska produkter kommer att ta en allt större del av marknaden i framtiden på grund av sina attraktiva egenskaper, och därmed ersätta traditionella oljor i många olika tillämpningar.

Mindre utsläpp

Det krävs stora mängder väte för att tillverka högt raffinerade nafteniska oljor. Tillverkning av väte leder till stora koldioxidutsläpp. Vi har därför byggt en ny vätgasanläggning som drivs av naturgas. Resultatet? En minskning av koldioxidutsläppen med 20 000 ton per år.

Sanerar marken

Nynas har raffinerat råolja sedan 1928 i Nynäshamn. Det har medfört att förorenat avfall har hamnat på olika depåer inom raffinaderiet. Depåerna förvaltas i enlighet med stränga krav och vi har påbörjat ett program för att sanera dem.

Varma relationer med grannarna

År 2004 invigdes ett biobränsledrivet kraftvärmeverk vid Nynäshamnsraffinaderiet. Anläggningen förser raffinaderiet med ånga och överskottsvärmen distribueras till det kommunala fjärrvärmenätverket. Med det här initiativet har vi tillsammans med nuvarande ägare av kraftvärmeverket, Värmevärden, lyckats minska regionens koldioxidutsläpp med 100 000 ton per år.