Tystare vägar

Intensivare trafik och fler bostäder i tättbebyggda områden gör att det krävs betydande insatser för att minska trafikbullret. Ett sätt är att öka användningen av bullerdämpande vägbeläggningar.

Störande buller från trafiken är ett stort hälsoproblem. Faktum är att drygt 250 miljoner invånare i Europa regelbundet utsätts för trafikbuller som överskrider 55 decibel, vilket är riktvärdet för en god miljö.

Vid sidan av bullerplank och isolering av fönster är bullerdämpande vägbeläggningar en effektiv åtgärd för att förbättra situationen. Utmärkande för bullerdämpande asfalt är att den har relativt hög hålrumshalt, vilket gör att mindre buller bildas. Det handlar i bästa fall om en reducering på 8-9 decibel, en siffra som sedan sjunker något år från år. 

Ett problem är att den här typen av öppna beläggningar slits relativt snabbt, speciellt i det nordiska klimatet där de flesta fordon kör med dubbdäck på vintern. Nynas har därför varit med att utveckla skräddarsydda bindemedel som tack vare att de innehåller polymerer håller ihop stenmaterialet effektivare.

Det fortsatta utvecklingsarbetet sker tillsammans med flera ledande entreprenörer. Målsättningen är att ytterligare utveckla tekniken för hur stenmaterial och bindemedel samverkar och på så sätt förlänga både den tekniska och akustiska livslängden.