Stowarzyszenia branżowe

Oto kilka z organizacjami w branży asfaltowej z którymi Nynas współpracuje.

Oto kilka z organizacjami w branży asfaltowej z którymi Nynas współpracuje.

Eurobitume

Stowarzyszenie Eurobitume jest rzecznikiem europejskiego przemysłu asfaltowego. We współpracy ze swoimi członkami, a także z władzami lokalnymi i krajowymi, organizacja ta wspiera opracowywanie i wdrażanie realizowanych na małą i dużą skalę projektów w całej Europie.
Stale realizowaną misją stowarzyszenia Eurobitume jest promowanie bezpiecznego i skutecznego stosowania asfaltu – na drogach oraz w ramach projektów przemysłowych i budowlanych – a także tworzenie otoczenia sprzyjającego zrównoważonemu zapotrzebowaniu na asfalt. Częścią tej misji jest przekazywanie informacji i udzielanie wyjaśnień dotyczących zagadnień technicznych oraz kwestii zdrowia i bezpieczeństwa.IBEF

IBEF zrzesza krajowe organizacje producentów emulsji asfaltowych.

Celem IBEF jest upowszechnianie wiedzy o stosowaniu emulsji asfaltowej, ich promocja, wymiana informacji związanych ze standaryzacją, aspektami zdrowotnymi i środowiskowymi oraz rozwojem zastosowań. 

 

The European Union Road Federation (ERF) Związek Europejskich Federacji Drogowych

ERF jest stowarzyszeniem non-profit które koordynuje działania europejskiego drogownictwa i stanowi platformę do dialogu i prac badawczych poświęconych problematyce komunikacji samochodowej.

Drogi niezaprzeczalnie przyczyniają się do budowy socjalnego i ekonomicznego dobrobytu i jeszcze dalece poza XXI wiek będą odgrywały znaczącą rolę w ich rozwoju. Reprezentujący znaczących interesariuszy ERF oferuje wiedzę, doświadczenie i pomoc w prowadzeniu europejskich prac badawczych w wielu kluczowych dziedzinach. Członkowie ERF reprezentują szereg istotnych branż związanych z budową, wyposażeniem i eksploatacją infrastruktury drogowej.
OIGD = Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.


Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

  • Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,
  • Współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej,

PSWNA

Misją PSWNA jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi branży drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizacja przepisów prawnych i wytycznych technicznych, działalność edukacyjna i informacyjna.

 

 

SITK = Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej powszechnie używające skrótu SITK, jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków.

Podstawowymi i samodzielnymi jednostkami terenowymi SITK są oddziały