bransjeforeninger

Her er noen av organisasjonene innenfor bitumen bransjen som Nynas er involvert i.

Her er noen av organisasjonene innenfor bitumen bransjen som Nynas er involvert i.

Eurobitume

Eurobitume representerer den europeiske bitumenbransjen. Organisasjonen samarbeider både med medlemmer, lokale og nasjonale myndigheter for å støtte utviklingen og implementeringen av store og små prosjekter over hele Europa.

Eurobitume’s oppgave er å promotere hvordan bitumen kan brukes i veier, industriprosjekter og bygninger på en effektiv og trygg måte, samt for å skape et positivt miljø for en bærekraftig etterspøsel etter bitumen. Som en del av denne oppgaven tilbys også informasjon og forklaringer av tekniske utfordringer samt for helse- og sikkerhetsspørsmål.

IBEF

IBEF groups together national associations of bitumen emulsion manufacturers.

IBEF objectives consist of promoting the use of bitumen emulsion and exchanging information related to promotional means, standardization, health, safety, and environment along with the development of bitumen emulsion applications.

 

The European Union Road Federation (ERF)


The European Union Road Federation (ERF) is a non-profit association which coordinates the views of Europe’s road sector and acts as a platform for dialogue and research on mobility issues.

Roads are an undeniable source of socio-economic welfare and will continue playing a dominant role in the transport of goods and people well into the XXIst century. As a respected transport stakeholder, the ERF regularly offers its expertise and supports European research in a number of key priority areas. ERF Members represent a wide cross-section of the major stakeholders active in the construction, equipment and operation of Europe’s road network.


Norsk Asfaltforening


Norsk Asfaltforening er et forum for faglig og sosial kontakt innen bransjen. Foreningens formål er å fremme asfaltteknikkens utvikling innen forskning, forskrifter, utførelsesmetoder, anvendelse og lignende gjennom foredrag, kurser og samarbeid med internasjonale organisasjoner.De ca. 386 medlemmene er ansatt i statlige og kommunale etater, hos private entreprenører, konsulenter, leverandører og oljeselskaper. Foreningen er upolitisk og uten tilknytting til særinteresser som byggherrer eller entreprenører.


Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). EBA er den største bransjeforeningen i BNL og har 9 lokalavdelinger i hele landet. EBA har 230 medlemmer med til sammen 25 000 ansatte.


Som en toneangivende bransjeforening innen bygg og anlegg, jobber vi aktivt for å fremme og forbedre våre medlemmers rammevilkår overfor myndigheter og politikere.Veiteknisk Institutt

Veiteknisk Institutt, er et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av asfalt. I tillegg skal instituttet bidra til generell utvikling av fagområdet drift og vedlikehold av vegnettet. Dette retter seg både mot byggherre og utførende.Målet skal nåes ved å fremskaffe kunnskap om asfalt gjennom tre delstrategier:

  • Utviklingsprosjekter
  • Kunnskapsformidling
  • Oppdrag

 

Nordik vegforum (NVF)

Nordik vegforum (NVF) er et bransjesamarbeid med medlemmene fra både offentlig og privat sektor og har i alt rundt 320 medlemsorganisasjoner i de nordiske landene.


Arbeidet i NVF skjer i 4-årsperioder som avsluttes med en kongress. Medlemslandene veksler om å lede NVF. Norge har lederskapet i NVF i nåværende 4-årsperiode og skal lede arbeidet i NVF fram til Via Nordica kongressen i Trondheim i 2016.KFA

KFA, ble iverksatt 1. januar 2001. KFA ble opprinnelig styrt av Norsk Asfaltforening (NA) på vegne av hele asfaltbransjen, både produsenter og kjøpere av asfalt. KFA er siden 2006 vært etablert som en egen forening.KFA’s aktiviteter er bl.a.

  • Informere vegeiere, produsenter av asfalt og entreprenører om ordningen
  • Skaffe oversikt over alle mellomlagre for mottak av returasfalt
  • Promotere opprettelse av nye mellomlagre, gi konkrete råd ved etablering av mellomlagre
NYNAS BITUMEN BITUMEN MATTERS

I Bitumen Matters vil du kunne lese intervjuer med aktører i bransjen, beskrivelser av nye bitumenrelaterte prosjekter og best practice, forskningsnyheter vedrørende bitumen samt spørsmål som angår sikker håndtering av bitumen og bærekraftig utvikling – blant mye annet.

Du kan også lese og kommentere innholdet i den nye micrositen nynas.com/bitumenmatters.