Meie tegevusala

Tänu pikaajalisele bituumensideainete tootmise kogemusele on Nynas omandanud bituumenispetsialisti maine.

Tänu pikaajalisele bituumensideainete tootmise kogemusele on Nynas omandanud bituumenispetsialisti maine. Oleme selle üle väga uhked. Alljärgnevalt on loetletud mõned bituumenitööstuse valdkonnas tegutsevad organisatsioonid, kellega Nynas koostööd teeb.

 

Eurobitume

Eurobitume (Euroopa Bituumenitootjate Liit) esindab Euroopa bituumenitööstuse huve. Organisatsioon töötab koos oma liikmete ning kohalike ja riiklike ametivõimudega selle nimel, et kogu Euroopas toetada nii suurte kui ka väikeste projektide arendamist ja elluviimist.

Eurobitume missioon on edendada bituumeni tõhusat ja ohutut kasutamist tee-ehituses, tööstuses ja ehitusprojektides ning hoida üleval kasutajate huvi bituumentoode vastu. Selle missiooni osana annab Eurobitume teavet ja selgitusi nii tehnilistes kui ka töötervishoiu ja -ohutuse küsimustes.

 

IBEF

IBEF ühendab bituumeniemulsiooni tootjate riiklikke erialaorganisatsioone.

IBEF-i eesmärgid on bituumeniemulsiooni kasutamise edendamine, reklaami, standardiseerimise-, tervisekaitse-, ohutuse- ja keskkonnaalane teabevahetus ning bituumenemulsiooni kasutusvaldkondade laiendamine.

 

Euroopa Liidu Maanteeliit (ERF)

Euroopa Liidu Maanteeliit (ERF) on mittetulundusühing, mis koordineerib Euroopa maanteesektori tegevust ning toimib ühtse dialoogi- ja liiklusuuringute platvormina.

Maanteed on vaieldamatult ühiskondliku ja majandusliku heaolu allikaks ning need mängivad ka XXI sajandil jätkuvalt juhtivat rolli kaupade ja inimeste transportimisel. Transpordisektori lugupeetud osapoolena pakub ERF regulaarselt oma oskusteavet ja toetab üleeuroopalisi uuringuid paljudes olulise tähtsusega valdkondades. ERF-i liikmed esindavad laia läbilõiget peamistest Euroopa maanteevõrgu ehitamise, varustamise ja haldamisega tegelevatest osapooltest.

 

Teekasutajate Liit (RUA)

Teekasutajate liidu (RUA) eesmärk on tagada Ühendkuningriigi maanteede kasutajate vaheline teabevahetus, olgu siis tegemist organisatsioonide, spetsiifiliste huvirühmade, äriühingute või üksikisikutega, et koguda ja jagada maanteevõrgu täiustamisele ja Ühendkuningriigi transporditaristu parendamisele kaasaaitavat teavet.

Liidu algatajaks oli mitme teedevõrgu parendamisest huvitatud maanteekasutajaid esindava organisatsiooni toel väike tee-ehitus- ja teehooldusettevõtetest koosnev tuumik.

 

Saage osa asfaltkatte eelistest

Tutvuge lähemalt asfaldi valimise eelistega. On palju erinevate omadustega asfaldiliike, ühed on poorsed, väga vähe müra tekitava struktuuriga, teised jällegi vett mitteläbilaskvad jne.

Ka nende paigaldamine toimub erinevalt, asfaldisegu võib olla kuum, soe, poolsoe või külm. Asfalti kasutatakse maanteedel, raudteedel, lennuradadel, taksoradadel, jalgrattateedel, mänguväljakutel, jooksuradadel, tenniseväljakutel, lautade ja kasvuhoonete põrandatel, sadamates, sildadel, tunnelites, prügilates jne.

Asfaldi eeliste veebilehelt leiate täpsemat teavet asfaltkatte valimise eeliste kohta.

Veebilehte toetavad Euroopa Asfaldiliit (EAPA) ja Eurobitume.

 

Asfalditehnoloogia Instituut (IAT)

IAT on mittetulunduslik instituut, mille liikmed moodustavad Ühendkuningriigi, Iirimaa ja välisriikide tehnilise personali võrgustiku.

Instituut on asfalditehnoloogia vallas töötavaid ning asfalti ja bituumenit sisaldavate materjalide tootmise, paigaldamise, tehnoloogia ja kasutusvaldkondade kõikidest aspektidest huvituvaid inimesi ühendav professionaalne organisatsioon. Instituudi liikmeteks võivad olla tee-ehitus- ja tarneettevõtted, kohalikud haldusasutused, ülikoolid, uurimisasutused, konsultandid jne.

 

Eesti Asfaldiliit

Eesti Asfaldiliit on 5. juunil 1991. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on teedevaldkonna tegevuse ning arengu toetamine. Liidu liikmed on teehoiuga tegelevad või sellega seotud Eestis registreeritud ettevõtted ja erialaharidusega insenerid. Eesti Asfaldiliit korraldab regulaarselt teabeüritusi (Asfaldipäevad, erialaseminarid jms) ja jagab oma liikmetele erialast teavet.

 

Teedeklaster

Teedeklaster koondab kokku ehitustarneahela erinevad osapooled - projekteerimis- ja ehitusettevõtted, materjalitarnijad, õppe- ja teadusasutused ning erialaorganisatsioonid. Projekti eesmärk on suurendada Eesti teedeehitussektori konkurentsi- ja ekspordivõimet läbi innovatiivsete lahenduste, parandada valdkondlike õppekavade kvaliteeti, andes sisendiks informatsiooni kõige kaasaegsematest võimalustest ja arengutrendidest, analüüsida maailmas viimasel ajal kasutusele võetud ja rakendatud tehnoloogiaid, IKT lahendusi ja juhtimispõhimõtteid ning juurutada parimad praktikad Eesti teedeehitussektoris.