Signifikant reducerad klimatpåverkan

Genom att använda ett polymermodifierat bindemedel (PMB) som innehåller biogent material ökar beläggningens livslängd samtidigt som klimatpåverkan minskar.

En viktig aspekt i arbetet för att minska en produkts miljöpåverkan är att öka dess livslängd. Kan man dessutom förbättra möjligheten till cirkularitet, det vill säga återanvända eller återvinna produkten, är det ytterligare en fördel.

Båda dessa egenskaper kännetecknar bitumen i vägapplikationer; förutom den långa livslängden är asfalt 100 % återanvändningsbart.

– Genom att tillsätta polymerer går det att ytterligare utöka vägens tekniska livslängd, säger Jenny-Ann Östlund, Nynas Bitumen Technology Manager. En nackdel är att en PMB-produkt i sig har en större klimatpåverkan på grund av polymerernas relativt stora bidrag till koldioxidavtrycket. Detta kompenseras dock av en längre livslängd.

För att ytterligare minska miljöpåverkan har Nynas utvecklat Nypol RE-serien.

Det är ett PMB som innehåller material med biogent kol, som kompenserar för det större fotavtrycket från polymererna utan att påverka den utökade livslängd som dessa ger.

– Sett över ett livscykelperspektiv, alltså produktens hela livslängd, resulterar det i en signifikant reducerad klimatpåverkan, konstaterar Jenny-Ann Östlund.

Användningen av biogent material i bindemedlet överensstämmer med de riktlinjer som byggkoncernen Skanska arbetar utifrån. Genom att successivt få ner klimatpåverkan från sina asfaltprodukter är målsättningen att vara klimatneutrala till år 2045.

I höstas togs ett viktigt steg i den riktningen när man utförde en ny beläggning, totalt 35 000 m2, på Stockholmsvägen i Malmö, där man på en del av ytan använde Nypol RE 73. Det är en vägsträcka med både intensiv och tung trafik, cirka 25 000 fordon per dygn i samma riktning.

Förutom att använda PMB för att öka livslängden var beställaren, Malmö stad, intresserad av en lösning med så litet koldioxidavtryck som möjligt. Det öppnade upp för möjligheten att testa Nynas nya bindemedel.

Innan beläggningsarbetet inleddes utförde Skanska laboratoriestudier för att bedöma och jämföra funktionella egenskaper på asfaltmassan med Nypol RE och en referens med konventionellt PMB.

– Vi har inte kunnat identifiera några skillnader mellan de båda typerna, säger Skanskas asfaltspecialist Kenneth Olsson. Syftet med provsträckorna på Stockholmsvägen är att verifiera att de funktionella egenskaperna vi ser på laboratoriet verkligen håller ute på vägen med riktig trafikbelastning.

I slutet av september var läggarlaget från Skanska redo att starta arbetet. Den befintliga asfalten frästes bort och ersattes med den nya polymermodifierade beläggningen. För att säkerställa att asfaltmassan höll en jämn temperatur användes en Shuttle buggy. Med en sådan homogeniseringsenhet framför läggaren rörs asfalten om just innan utläggningen,  vilket ger en väldigt fin ytstruktur.

– Vi kunde även konstatera att det nya bindemedlet släpper mycket lättare från lastbilarna jämfört med en vanlig PMB samt att massan är väldigt smidig när man arbetar manuellt kring till exempel rännstensbrunnar, säger Kenneth Olsson. Sammanfattningsvis är projektet i Malmö ett bra exempel på hur vi tillsammans i branschen kan utveckla gröna produkter och därmed minska vår klimatpåverkan.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noted

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron