För ett hållbart samhälle

Precis som samhället i stort har Nynas ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Johan Andersson berättar mer om vägen till ett minskat klimatavtryck.

Ingen kan blunda för de utmaningar som mänsk-ligheten står inför när det gäller global uppvärmning och klimatförändringar. De utsläppsminskningar som är nödvändiga för att motverka långsiktiga störningar på världens ekosystem påverkar alla delar av samhället, och näringslivet har ett stort ansvar att bidra till en positiv utveckling.

– Vi ska samtidigt komma ihåg att företag som Nynas tillverkar produkter som är nödvändiga för att vi ska behålla och fortsätta utveckla den välfärd som byggts upp under lång tid. Utmaningen är att ställa om och hitta nya lösningar eftersom vi och näringslivet i övrigt är en del av problemet med stora klimatavtryck men också kommer att stå för de för ändringar som krävs, säger Johan Andersson, som vid årsskiftet tillträdde tjänsten som Nynas Vice President Group Strategy & Sustainability.

”Nynas affärsverksamhet kommer att bli en ännu större del av lösningen på klimatförändringarna.”Johan Andersson, Vice President Group Strategy & Sustainability

Med sig i bagaget har Johan lång erfarenhet av ledande positioner i kemi- och oljeindustrin, bland annat från BP:s specialoljesegment. De senaste åren har han varit vd för branschorganisationen för drivmedels-, bränsle-, bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige.

– En viktig uppgift i mitt nya uppdrag är att göra det möjligt för Nynas affärsverksamhet att bli en ännu större del av lösningen på klimatförändringarna. Om inte vi och andra fortsätter driva på utvecklingen med att tillverka bitumen på ett hållbart sätt kommer samhället att stanna av.

Johan är tydlig med att det är möjligt att bidra till klimatomställningen även om produktionen baseras på fossil råvara.

– Våra bitumenprodukter förbränns inte utan har inbyggda kvaliteter som gör att de kan användas under lång tid och även är 100 % återanvändningsbara. Men vi måste givetvis bedöma hela värdekedjan, såväl produktionen vid våra raffinaderier som transporter till kunderna, och se till att minska det klimatavtryck som verksamheten i sin helhet orsakar.

Fyrtal i fokus Nynas hållbarhetsarbete bedrivs på bred front inom ramen för fyra fokusområden.

1. Hållbara produkter handlar om att tillverka produkter som både har lång livslängd och är återanvändningsbara. Dessutom fortsätter arbetet med att undersöka hur förnyelsebara komponenter kan påverka prestanda och minska klimatpåverkan.

2. Miljö och klimat inriktas på den omställning som krävs för att skapa ett koldioxidneutralt samhälle år 2050 genom att minska energiåtgång och utsläpp av växthusgaser.

3. Inom hälsa och säkerhet är inriktningen att fortsätta förbättra rapportering och uppföljning av incidenter samt insatser för att skapa en bra säkerhetskultur i hela värdekedjan.

4. Det fokusområde som behandlar människor och samhälle syftar till att Nynas ska vara en attraktiv arbetsgivare och en ansvarfull affärspartner i alla led.

Hur visar sig denna ambition i praktiken?

– Det pågår en rad initiativ i stort och smått. Framför allt har vi blivit duktigare på att mäta vad vi gör inom hållbarhetsområdet i vid bemärkelse och sätta kortsiktiga mål så att vi även genomför de nödvändiga förändringarna.

– Men vi måste också ha en långsiktig strategi som visar vart vi är på väg, och den kommer att presenteras senare i år. Med en sådan plan kan vi besvara frågan vilket företag Nynas kommer att vara 2030 och 2050 och vad som krävs av oss för att bidra till att världen utvecklas i en mer hållbar riktning.

Johan nämner även det unika forsknings- och utvecklingsarbete som Nynas bedriver på produktsidan.

– Det gäller till exempel vårt nya bio gena bindemedel samt konceptet ReSolution, som omfattar en rad produkter som stöder våra kunders hållbarhets arbete. Ett annat område som vi följer noga är hur en ökad andel elfordon och nya elvägar påverkar framtidens beläggningar.

De förändringar som krävs för att olje- och anläggningsindustrin ska gå i en mer hållbar riktning förutsätter ett nära samarbete med aktörer både i och utanför branschen.

– Jag tror på öppenhet och transparens, på att kroka arm och gå in i koalition med andra. På så sätt kan vi öka trycket och tillsammans göra mer, agera smartare och se till att hållbarhetsfrågan alltid finns med på agendan.

Men det handlar också om att ställa krav.

– För att vi ska kunna hjälpa våra kunder att uppnå sina hållbarhetslösningar måste de ställa krav på oss, precis som vi ställer krav på våra underleverantörer. Att ställa krav är en viktig del av förändringsarbetet.

För Johan är hållbarhet något som på-verkar tillvaron även utanför kontorstid.

– Jag har just flyttat in i ett nytt hus och tagit in offerter på solpaneler på hela taket och i familjen återvinner och energieffektiviserar vi så gott det går. Det är inte så att jag sysslar med hållbarhet bara på jobbet och sedan går hem och gör annat. Allt hänger ihop!

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noted

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron